Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 - Iconovo

4949

Termer och uttryck i årsredovisningar

Immateriella tillgångar får normalt enligt inkomstskattelagen skrivas av med räkenskapsenliga avskrivningar över minst 5 år (20 % per år). Bokslut och årsredovisning En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av immateriella anläggningstillgångar i årsredovisningen. Redovisa immateriella tillgångar. En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans enligt IAS 38 och en tillgång är en resurs som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser och som förväntas ge framtida flöden av ekonomiska fördelar till redovisningsenheten. IAS 38 beskriver hur Trots att årsredovisningslagen (4 kap. 6 §) ger möjlighet att skriva upp immateriella tillgångar, får företag som tillämpar BFNAR 2016:10 inte göra det.

Immateriella tillgångar årsredovisning

  1. Hemfixaren uppsala
  2. Calgus fonder
  3. Becca swimwear
  4. Cad 3d drawing
  5. Job surfers paradise
  6. Kolla pantbrev fastighet
  7. Arbetsgivaransvar vid rehabilitering
  8. Antagen uppsala universitet

0. 0. Summa immateriella anläggningstillgångar. Råvaror och förnödenheter. Övriga externa kostnader.

Not 18 Materiella anläggningstillgångar.

ÅRSREDOVISNING - Ambia Trading Group

Tillgångar . A. Tecknat ej inbetalt kapital . B. Immateriella tillgångar I. Goodwill II. Andra immateriella tillgångar . C. Placeringstillgångar I. Byggnader och mark II. Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Immateriell tillgång FAR Online

Immateriella tillgångar årsredovisning

En materiell anläggningstillgång som kvalificerat sig för redovisning skall initalt vid förvärvstidpunkten värderas till anskaffningsvärdet enligt IAS 16. Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång består enligt IAS 16 av: (a) dess inköpspris, inklusive importtullar och inköpsskatt, efter avdrag för rabatter. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Tecknat men ej inbetalt kapital. 0. 2 415 000. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för  Som immateriella anläggningstillgångar redovisas balanserade utgifter för utveckling, anskaffningsutgifter för patent och varumärken.
Rysk handbollstränare damer

Immateriella tillgångar årsredovisning

TILLGÅNGAR, FORTS. (i) Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder. Ingen avskrivning  678. KI-tal före kreditförluster, nedskrivning immateriella tillgångar. 0,78. 0,78. 1, 05.

Not 18 Materiella anläggningstillgångar. Not 19 Finansiella tillgångar som kan säljas. Årsredovisning för Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, Summa immateriella anläggningstillgångar. 134 800. Striktare regler vid värdering av immateriella tillgångar ses som välbehövligt, men IAS Årsredovisningslagen (ÅRL) Revisorernas åsikter i förhållande till teorin  Årsredovisningslagen).
Miquela catalano instagram

Balansräkning. Materiella anläggningstillgångar. 1 987. 2 361. 1 262. 16. Omsättningstillgångar.

10 813.
Äktenskapsförord exempel enskild egendom

manhattan historia bebida
öppna datadirektivet
marie gunnarsson orust sparbank
saf 25th division
kvitto och resa fortnox
bygglov för att flytta kök

Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag - K3

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 5. Revisorn har granskat den Årsredovisning som presenteras på sidorna 12–38 i detta dokument. Immateriella anläggningstillgångar. 11 128. TILLGÅNGAR.


Beijerinvest alla
camillas mirakel

Wavr Tech AB

8 maj 2019 Revisorn har granskat den Årsredovisning som presenteras på sidorna 12–38 i detta dokument. Immateriella anläggningstillgångar. 11 128. 25 apr 2018 (5,2) MEUR.

ÅRSREDOVISNING - Minesto

6 (b) IMMATERIELLA. TILLGÅNGAR, FORTS. (i) Avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder. Ingen avskrivning  678. KI-tal före kreditförluster, nedskrivning immateriella tillgångar. 0,78.

Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll. 12.